Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly

Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly

Ine, “Sparkasse Frankfurt” bank platformasyny ulanyp, “Binance” -e nädip goýum goýmalydygy barada ädimme-ädim gollanma. Bu gollanma 3 bölege bölünýär. Binance hasabyňyza EUR serişdelerini üstünlikli goýmak üçin ähli görkezmeleri ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.
 • 1-nji bölüm , geçirmek üçin zerur bank maglumatlary nädip ýygnamalydygyny görkezer.
 • 2-nji bölüm size Angliýa SEPA geçirişini nädip işjeňleşdirmelidigini görkezer .
 • 3 -nji bölüm, 1-nji bölümde alnan maglumatlary ulanyp, “Sparkasse Frankfurt” bank platformasy bilen geçirmäni nädip başlamalydygyny görkezer.


1-nji bölüm: Zerur bank maglumatlary ýygnaň

1-nji ädim: Menýu setirinden [Kripto satyn alyň] [Bank depozitine] gidiň:
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
2-nji ädim: “Walýuta” astynda “EUR” saýlaň we töleg usuly hökmünde “Bank Transfer” (SEPA) saýlaň. Ondan soň, goýmak isleýän EUR mukdaryňyzy giriziň we [Dowam et] düwmesine basyň.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly

** Bank hasabyndan diňe hasaba alnan Binance hasabyňyz bilen takyk ady bilen pul goýup bilersiňiz. Geçiriş başga bir at bilen Bank hasabyndan edilse, bank geçirmesi kabul edilmez.


3-nji ädim: Soňra serişdeleri goýmak üçin size bank maglumatlary berler. Salgylanmak üçin bu goýmany açyk saklaň we 2-nji bölüme geçmegiňizi haýyş edýäris.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly

** Berlen salgylanma kody, öz Binance hasabyňyza mahsus bolar.

Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly

2-nji bölüm: Sparkasse Frankfurt bank platformasynda Angliýa SEPA geçirişini işjeňleşdiriň

SEPA-ny daşary ýurda geçirmek üçin ilki bilen ýurdy işjeňleşdirmeli. Binance meselesinde “Beýik Britaniýa” geçirimleri işjeňleşdirmeli.

** “Beýik Britaniýa” eýýäm işjeňleşdirilen bolsa, 3-nji bölüme geçmegiňizi haýyş edýäris

1-nji ädim: Onlaýn bank platformaňyza giriň.
 • [Onlaýn çörek bişirmek] [Hyzmat] [Daşary ýurt töleglerini dolandyryň]
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
2-nji ädim: Doglan senäňizi we debet kart belgiňizi girizip, PPZV howpsuzlyk soraglaryny dolduryň.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
3-nji ädim: Indi, eýýäm açylmadyk ýurtlaryň sanawy peýda bolýar.
 • Bu ýagdaýda entek hiç biri açylmaýar.
 • Goşmak üçin sag tarapdaky redaktirleme nyşanyna basyň.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
Countriesurtlaryň sanawyndan 'Beýik Britaniýa' saýlaň
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
4-nji ädim: TAN (amal belgisi) bilen görkezmäni tassyklaň.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
5-nji ädim: Ine! SEPA arkaly daşary ýurt tölegleri indi Angliýa açylýar.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly


3-nji bölüm: “Sparkasse Frankfurt” bank platformasy bilen geçiriş görkezmesini başlaň

1 -nji bölümde alnan maglumatlary ulanmak bilen

1-nji ädim: [Onlaýn bank işine] gidiň we maliýe ýagdaýyňyz boýunça [Transfer] saýlaň
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
2-nji ädim: [1-nji ädim 3-nji bölüm] alnan maglumatlara görä geçiriş maglumatlaryny dolduryň.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly

** Girizilen maglumatlaryň hemmesiniň [1-nji ädim 3-nji bölümde] görkezilişi ýaly takyk bolmalydygyna üns beriň. Maglumat nädogry bolsa, bank geçirmesi kabul edilmez.

Bu öz içine alýar:
 • Ady
 • IBAN
 • Salgy kody
 • Geçirmegiň mukdary

3-nji ädim: Maglumatyň dogry girizilendigini gözden geçiriň we tassyklaň.
 • Ondan soň, TAN (geleşik belgisi) bilen geleşigi tassyklaň.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly
7-nji ädim: Geleşik indi tamamlandy. Tassyklama ekranyny görmeli.
Germaniýada bank geçirmesi bilen Binance-a nädip EUR goýmaly

** Adatça, SEPA geleşigini gaýtadan işlemäge 0-3 iş güni gerek, SEPA dessine dowam etmek üçin 30 minut gerek.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!